Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti -Taniec jest inpiracją dla wielu projektów. W 2013 roku odbyła się sesja zdjęciowa wykonana przez fotografa Mario Sorrenti, w której główny udział miała Anja Rubik. Inspiracją do sesji był balet, taniec. Sesja zdjęciowa została wykonana i wykorzystana we francuskim Vouge.

Cudowna sesja z cudowną Anją Rubik.

Czy nie jest tak, że pra­wie każ­da dziewczyna ma w swo­im życiu taki etap, kie­dy marzy­ o byciu balet­ni­cą lub tancerką. Obok aktor­ki, czy pio­sen­kar­ki jest to zawód, któ­ry naj­czę­ściej poja­wia się w odpo­wie­dzia­ch mały­ch dziew­czy­nek na pyta­nie ‘Co chcą robić w przy­szło­ści’. Za każ­dym razem, kie­dy mam oka­zję oglą­dać balet, gdzieś z tyłu gło­wy bar­dzo żału­ję, że te 13 lat temu moja mama nie zapi­sa­ła mnie na lek­cje, dzię­ki któ­rym mogła­bym kie­dyś poru­szać się jak tan­cer­ki na sce­nie. Zwin­ne, deli­kat­ne ruchy, repre­zen­ta­cyj­ne figu­ry tanecz­ne, pięk­nie wyrzeź­bio­ne mię­śnie, szczu­pła syl­wet­ka… któ­ra z nas o tym nie marzy? Jed­nak każ­dy z nas już nie raz się prze­ko­nał o tym, że w życiu nie ma nic za dar­mo. Taniec wymaga ciężkiej, fizycznej pracy, wielu godzin spędzonych na sali treningowej.

Czy fotograf Mario Sorrenti pokazał jak taniec jest piękny? Nam bardzo podoba się ta sesja.

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

Anja Rubik sesja taneczna fotograf Mario Sorrenti dla Vouge

 

Źródło: VOUGE PARIS/Pinterest

Może zainteresuje Cię też...